Regulamin świadczenia usług

Regulamin został opublikowany dnia 24.06.2020 r.

 

 • 1 Definicje

 

 1. Serwis – Ogół informacji zawartych na stronie internetowej oraz podstronach platnosci.ibmf.pl
 2. Użytkownik – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z serwisu. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. W przypadku użytkowników, którzy nie ukończyli 18 roku życia bądź też posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnej wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.
 3. Usługodawca – Alegria vida spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Waleriana Łukasińskiego 108b, 71-215 Szczecin. NIP: 8522695666, KRS: 0001043442, REGON: 525649228. Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego: 5000,00 zł.Adres e-mail: ibmf@ibmf.pl. Numer telefonu: +503174174
 4. Regulamin – Regulamin dostępny pod adresem https://platnosci.ibmf.pl/regulamin
 5. Usługa – Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną polegające na korzystaniu z płatnych szkoleń wideo za pośrednictwem Serwisu, dostęp do bezpłatnych materiałów wideo zamieszczonych w Serwisie, możliwość skorzystania z newslettera.
 6. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

 

 • 2  Postanowienia ogólne

 

 1. Dostęp do usług świadczonych przez usługodawcę jest płatny w zakresie udostępniania płatnych szkoleń.
 2. Korzystanie z serwisu następuje pod warunkiem wyrażenia zgody użytkownika na postanowienia regulaminu.
 3. Aby użytkownik mógł korzystać z serwisu, musi spełnić następująca warunki techniczne. Są to:

1) Połączenie z Internetem 

2) Przeglądarka Internetowa umożliwiająca akceptację i wyłączenie plików „cookies” 

3) Wyposażenie przeglądarki w programy adobe reader, adobe flash player.

 1. Materiały wideo zamieszczane w serwisie są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich majątkowe prawa autorskie należą do Usługodawcy. Zakazanym jest ich kopiowanie i udostępnianie bez zgody Usługodawcy.
 2. Usługodawca dostarcza dostęp do płatnych kursów przez 180 dni od dnia ich udostępnienia. Po upływie tego okresu użytkownik ma prawo do wykupienia dalszego dostępu. Zakazana jest jakakolwiek forma zapisywania, kopiowania, czy też udostępniania płatnych kursów. 
 3. Kontakt Usługodawcy z Użytkownikiem będzie następował za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

 • 3  Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostarczenie bezpłatnych treści cyfrowych 

 

1.Usługodawca świadczy bezpłatnie, w szczególności następujące usługi: 

1) możliwość skorzystania z newslettera. 

2) dostęp do bezpłatnych materiałów wideo oznaczonych na stronie.

 1. W serwisie prowadzony jest newseletter, który umożliwia otrzymanie informacji na temat najnowszych materiałów zamieszczanych w serwisie. W tym celu należy podać swój adres email. W każdej chwili użytkownik może odwołać udzieloną zgodę. W tym celu należy zgłosić żądanie na adres e-mail: ibmf@ibmf.pl.

 

 • 4  Zawarcie umowy o dostarczenie płatnych treści cyfrowych i jej rozwiązanie

 

 1. Warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w formie szkoleń wideo jest wyrażenie zgody przez użytkownika na postanowienia regulaminu.
 2. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu  Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do złożenia oferty.
 3. Do zawarcia umowy nie jest wymagana odrębna umowa. Zawierana jest po przesłaniu przez Usługodawcę potwierdzenia w formie e-mail oferty złożonej przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia płatnych szkoleń w formie filmów użytkownikowi przez czas 180 dni za pomocą dostępu do konta w serwisie (bez trwałego nośnika), a użytkownik do zapłaty określonej sumy pieniężnej. Ceny określone dla poszczególnych szkoleń są cenami całkowitymi, które należy wpłacić na konto wskazane przez Usługodawcę. Zapytania dotyczące przekazania dostępu do szkoleń proszę kierować na adres artur(at)ibmf.pl.
 5. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu pełnej kwoty (ceny) szkolenia i wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia przed terminem odstąpienia od umowy przekazuje użytkownikowi dostęp w formie loginu i hasła do szkoleń w formie wideo. Informacje te zostaną przesłane na adres e-mail. Jeśli użytkownik nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed terminem odstąpienia od umowy, to szkolenia zostaną udostępnione w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
 6. Aby skorzystać ze szkoleń wideo, użytkownik będzie musiał zalogować się na stronie internetowej podanej w wiadomości otrzymanej na skrzynce pocztowej. Czas, przez jaki użytkownik będzie posiadał dostęp do konta, wynika z niniejszego regulaminu.
 7. Użytkownik posiadający dostęp do płatnych szkoleń nie może udostępniać ich innym osobom, publikować w internecie oraz ściągać z naszego serwera.
 8. Usługodawca przyjmuje następujący sposób płatności:

Za pomocą formularza użytkownik zostanie przekierowany do serwisu przelewy24.pl lub paypal.me odpowiedzialnych za automatyczne płatności. Ponadto użytkownik będzie mógł dokonać płatności poprzez kartę kredytową po podaniu numeru karty, daty ważności i kodu CVC lub przy użyciu systemu ratalnego oferowanego przez PayU lub TubePay.

 

 • 5 Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z konsumentami.                         
 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych (w szczególności dostępnych szkoleń wideo), które nie są zapisane na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Jeśli użytkownik nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed terminem odstąpienia od umowy, to szkolenia zostaną udostępnione w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy i tym samym po upływie wskazanego terminu na odstąpienie od umowy. 

 

 • 6 Reklamacja płatnych treści cyfrowych

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad i zapewnienia zgodności świadczenia usług z zawartą umową. Reklamację z tytułu umowy o dostarczenie płatnych treści cyfrowych można składać w szczególności pocztą elektroniczną na adres zwroty(at)ibmf.pl. 
 2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Usługodawca będzie dążył w szczególności do niezwłocznego usunięcia wad np.: naprawienia dostępu do konta.
 3. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową. 
 4. W przypadku niezgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 ustawy o prawach konsumenta;

2) przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m ust. 4 ustawy o prawach konsumenta;

3) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;

4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m ustawy o prawach konsumenta;

5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 1. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.
 2. W przypadku sporu konsument może skorzystać z drogi pozasądowej np:. mediacji. Więcej informacji można znaleźć na https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

 • 7 Odpowiedzialność

 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadną szkodę powstałą w związku z funkcjonowaniem niniejszego serwisu wyrządzoną z winy nieumyślnej.

Znak at – zastępujemy @ ( ochrona przeciwbotowa )